Rhif y Cwmni

04795421

Swyddfa Gofrestredig:
Scarlets Regional Ltd
Parc y Scarlets
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

POLISI PREIFATRWYDD

Yn Scarlets Regional Ltd, rydym yn ymroddedig i warchod eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Os gwelwch yn dda, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn ofalus fel eich bod yn ymwybodol o'r camau yr ydym yn eu cymryd i warchod eich preifatrwydd, pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu a sut fyddwn yn ei ddefnyddio nawr neu yn y dyfodol drwy wefan y Scarlets, ei is-wefannau a/neu eZines cysylltiedig.

RHEOLWYR GWYBODAETH

Mae unrhyw wybodaeth bersonol sy'n cael ei darparu neu ei chasglu gan ein gwefan yn cael ei rheoli gan Scarlets Regional Ltd, Swyddfa gofrestredig Parc Pemberton, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, Sa14 9UZ. Gellir derbyn manylion Swyddog Diogelu Data trwy e-bostio dpo@scarlets.wales

PA WYBODAETH YDYN NI'N EI CHASGLU? SUT YDYM YN EI DEFNYDDIO?

Pan fyddwch yn archebu trwy'n gwefan rydym angen gwybod eich enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad dosbarthu, rhif cerdyn credyd neu ddebyd, dyddiad dod i ben (a dyddiad dilysrwydd a rhif cyhoeddi ar gyfer cardiau Switch). Mae hyn yn ein galluogi i brosesu a chyflawni'ch archebion ac i'ch hysbysu am ddiweddariadau am eich archeb. Fe ddarganfyddwch nad yw'n ofynnol i rannu gwybodaeth ychwanegol â ni nad sy'n ofynnol na'n rhesymol inni gael er mwyn cwblhau'ch trosglwyddiad. Gofynnwn am eich rhif ffôn i'n galluogi i gysylltu â chi'n unionsyth os oes problem gyda'ch archeb. Rhannwn eich enw a'ch cyfeiriad gyda'n cludwyr yn ogystal â'ch rhif ffôn o bosib er mwyn helpu gyda'r broses o ddosbarthu'ch archeb.

Pan gofrestrwch ar y wefan neu, yn ystod y broses o archebu nwyddau o'r wefan a dewis i dderbyn gwybodaeth bellach wrthom, mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarparwch gyda'r bwriadau canlynol:

Rydym yn monitro patrymau traffig cwsmeriaid a defnydd y wefan i'n helpu i ddatblygu dyluniad a gosodiad y wefan.

Efallai gaiff manylion personol eu defnyddio gyda'r bwriad o'ch hysbysu am newyddion, digwyddiadau, gemau, tocynnau, nwyddau a gwybodaeth chwaraewyr y Scarlets a fydd o ddiddordeb ichi.

Ni fydd y Scarlets yn gosod unrhyw wybodaeth amdanoch trwy ryddhau cyffredinol na werthu unrhyw wybodaeth. Ni fydd data personol yn cael ei throsglwyddo tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Rydym yn cyflogi cwmnïau ac unigolion eraill i gyflawni swyddogaethau ar ein rhan, fel dosbarthu pecynnau, dadansoddi ein data, darparu cymorth marchnata, prosesu taliadau cardiau credyd a dylunio a thrin ein gwefan. Mae gan gwmnïau ac unigolion o'r fath fynediad i'ch gwybodaeth at ddibenion cyflawni'r gwaith yma'n unig. Ni fydd y mentrau hyn yn defnyddio eich data at unrhyw ddiben arall.

CYFARWYDDEB CWCIS YR UE

Gan ddechrau ym mis Mai 26 2011, mae cyfarwyddeb cwcis newydd yr Undeb Ewropeaidd yn gofyn inni dderbyn caniatâd ein defnyddwyr i lawrlwytho cwcis ar eu peiriannau. Mae sawl ffordd wahanol o wneud hyn. Er enghraifft, gallwn ddefnyddio 'pop-ups'; gan annog defnyddwyr i dicio bocs i gadarnhau eu bod yn ein caniatâu i lawrlwytho cwcis ar eu peiriant.

Fel arall, gallwn ddefnyddio ffurflen ar-lein lle fydd yn rhaid i bob defnyddiwr ei chwblhau cyn defnyddio'r wefan.

Rydym yn cyfri'r ddau ddatrysiad hyn yn rhai ymwthiol. Rydym eisiau i'n defnyddwyr ddod o hyd i wybodaeth a gwasanaethau yn gyflym.

Felly, rydym wedi dewis hyrwyddo sut rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan yn lle. Bydd hyn yn galluogi defnyddwyr i wneud penderfyniad gwybodus am analluogi neu alluogi'r nodwedd hon.

Mae dolenni ar ein tudalennau telerau ac amodau ac ymwadiad sydd yn nhroedyn pob tudalen ar ein gwefan sy'n cyfeirio at y wybodaeth hon.

BETH YW CWCI?

Efallai y caiff gwybodaeth ei hanfon at eich cyfrifiadur mewn ffurf "cwci" rhyngrwyd i alluogi'n gweinyddion i fonitro'ch gofynion. Mae'r cwci wedi ei storio ar eich cyfrifiadur. Efallai y bydd ein gweinyddwr yn gofyn i'ch cyfrifiadur ddychwelyd cwci iddo.

Nid yw'r cwcis sy'n cael eu dychwelyd yn cynnwys unrhyw wybodaeth wedi ei darparu gennych nag unrhyw wybodaeth sy'n cael ei adnabod yn bersonol amdanoch. Fodd bynnag, defnyddiwn gwcis i gadw cofnod o'ch basged siopa pan fyddwch yn defnyddio Siop Rygbi Scarlets ar-lein.

Mae mesurau o'r fath yn angenrheidiol er mwyn galluogi Rygbi Scarlets i fesur defnyddioldeb y systemau. Dylai eich meddalwedd bori eich galluogi i atal cwcis pe hoffech. Am fwy o wybodaeth am gwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org/.

CWCIS ANGENRHEIDIOL

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol i'ch galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, fel cael mynediad i feysydd diogel y wefan. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, megis basgedi siopa neu e-filio.

CWCIS PERFFORMIO

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft, pa dudalennau sy'n cael y mwyaf o ymweliadau, ac os ydynt yn derbyn negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw'r cwcis yn casglu gwybodaeth sy'n adnabod ymwelwyr. Mae'r holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis wedi'i hagregu ac felly'n ddienw. Fe'i defnyddir i wella'r wefan yn unig.

CWCIS NODWEDDION

Mae'r cwcis hyn yn galluogi'r wefan i gofio dewisiadau a wneir gennych (fel eich enw defnyddiwr, iaith neu ranbarth) a darparu nodweddion gwell a mwy personol. Er enghraifft, gallai gwefan ddarparu adroddiadau lleol ar dywydd neu draffig ichi gan storio cwci yn y rhanbarth rydych wedi eich lleoli ar y pryd.

Gall y cwcis hyn gael eu defnyddio i gofio eich newidiadau i faint ysgrifen, ffontiau a rhannau eraill o dudalennau'r wefan y gallwch eu newid. Efallai y byddant yn cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau a ofynnwyd amdanynt gennych fel gwylio fideo neu osod sylwad ar flog. Gall y wybodaeth sy'n cael ei chasglu gan rain fod wedi eu hanonymeiddio ac ni allant ddilyn eich hanes pori ar wefannau eraill.

CWCIS TARGEDU NEU HYSBYSEBU

Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i ddarparu hysbysebion sy'n berthnasol ichi a'ch diddordebau. Fe'u defnyddir hefyd i gyfyngu ar y nifer o weithiau y gwelwch hysbyseb yn ogystal â mesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Fel arfer, maent wedi eu lleoli gan ryngweithiau hysbysebu gyda chaniatâd gweithredwr y wefan. Maent yn cofio eich bod wedi ymweld â'r wefan ac mae'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu â sefydliadau eraill fel hysbysebwyr. Yn aml, bydd cwcis targedu neu hysbysebu wedi eu cysylltu i nodweddion gwefan wedi eu darparu gan y sefydliad arall.

GOOGLE ANALYTICS

Mae Rygbi Scarlets yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe gan Google. Mae Google Analytics yn casglu cwcis parti cyntaf, sy'n ffeiliau testun ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth logio rhyngrwyd sylfaenol ac ymddygiad ymwelwyr. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei danfon i Google a chaiff ei defnyddio i werthuso sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio. Mae hyn yn galluogi Rygbi Scarlets i gwblhau adroddiadau ystadegol. Mae rhestr gyflawn o gwcis sy'n cael eu defnyddio gan Google Analytics ac eglurhad ar sut maent yn gweithio ar gael ar wefan Google code.

Nid yw Rygbi Scarlets yn caniatâu casglu (nag unrhyw drydydd parti i gasglu) gwybodaeth bersonol adnabyddadwy am ymwelwyr ein gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata sydd wedi ei gasglu gydag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Ni fyddwn yn cysylltu nag edrych i gysylltu cyfeiriad IP gyda hunaniaeth defnyddwr cyfrifiadur. Yn gryno, nid yw Google Analytics yn eich adnabod, ond mae'n dilyn eich gweithgaredd ar ein gwefannau.

SUT I ANALLUOGI CWCIS

Gallwch atal cwcis rhag cael eu lawrlwytho i'ch cyfrfiadur trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Er, os gwnewch hyn, efallai ni fyddwch yn gallu defnyddio nodweddion cyflawn y wefan hon.

Ceir mwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i'w dileu, ar wefan aboutcookies.org. Gallwch hefyd ddewis peidio cael eich tracio gan Google Analytics.

CANIATÂD

Trwy ddefnyddio'n gwefan, rydych yn rhoi caniatâd i gasglu a defnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwch inni gan Scarlets Rugby Limited ar gyfer y bwriadau a ddisgrifir uchod. Os yw ein polisi preifatrwydd yn cael ei ddiwygio, byddwn yn cyhoeddi unrhyw newidiadau ar y wefan hon. Os ar unrhyw adeg yr hoffech ddiweddaru'r wybodaeth sydd gennym amdanoch, neu os hoffech beidio â derbyn gwybodaeth oddi wrth Rygbi Scarlets, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

GWADIAD

Mae'r Scarlets yn ymwybodol fod gennym rwymedigaethau cyfreithiol o ran casglu a defnyddio data personol sydd ar gael inni. Caiff ein gwefan ei darparu ar sail "AS IS" ac mae'r Scarlets yn atal pob gwarant a chynrychioliad o unrhyw fath mewn cyswllt â'r wefan hon a'i chynnwys. Yn benodol, nid yw'r Scarlets yn gwarantu nag yn cynrychioli fod y cynnwys sydd ar y wefan hon yn fanwl gywir neu wedi ei ddiweddaru.

Mae cynnwys y wefan hon wedi ei ddylunio i gydymffurfio â'r gyfraith Seisnig. Efallai y byddwch yn ymweld â'r wefan mewn marchnad lle nad ydym yn arfer gwerthu'n nwyddau. Ni all y Scarlets gymryd cyfrifoldeb dros ddiffyg cydymffurfio gydag unrhyw hysbysebu lleol neu gyfreithiau eraill mewn cysylltiad â'r wefan hon a'i chynnwys.

EICH CANIATÂD

Trwy ddefnyddio'n gwefan, rydych yn rhoi caniatâd i'r casgliad a'r defnydd o unrhyw wybodaeth a ddarperir inni gan Scarlets ar gyfer y bwriadau a ddisgrifir uchod. Os penderfynwn i newid ein polisi preifatrwydd, byddwn yn nodi'r diweddariadau ar ein tudalennau. Rydym yn argymell eich bod yn ail-ymweld â'r dudalen hon bob hyn a hyn i wirio a gweld os oes newidiadau wedi eu gwneud. Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam rhesymol i warchod eich data personol gan gynnwys y defnydd o dechnoleg amgryptio, ond ni ellir gwarantu diogelwch unrhyw ddata rydych yn ei ddatgelu ar-lein. Rydych yn derbyn y goblygiadau diogelwch cynhenid o ddanfon gwybodaeth dros y rhyngrwyd gan beidio â'n dal yn gyfrifol am unrhyw dor-diogelwch heblaw ein bod ni wedi bod yn esgeulus.

Os ydych o dan 18 oed, gallwch gofrestru ar ein gwefan er mwyn derbyn cylchlythyrau a gwybodaeth arall dim ond ichi gael caniatâd rhiant neu warchodwr. Cewch ond brynu ar y wefan hon os ydych yn 18 oed neu drosodd. Os ydych o dan 18 oed, mae'n rhaid cael caniatâd rhiant neu warchodwr.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru