CANLLAW I BARC Y SCARLETS

Mae'n bolisi gan Scarlets Regional Ltd fod pob damwain, anaf neu fethiant agos sy'n gysylltiedig â gwaith yn cael eu harchwilio a'u hadrodd. Pe byddech yn profi digwyddiad o'r fath, byddai'n rhaid ichi ei adrodd i'ch gwesteiwr a fyddai yna'n trefnu ymchwiliad ysgrifenedig.

Mae Scarlets Regional Ltd yn gweithredu polisi cynnydd parhaus gan ddefnyddio data o ymchwiliadau digwyddiadau fel modd o atal digwyddiadau andwyol i ddigwydd eto i hyrwyddo gweithle mwy iach a diogel.

Ag eithrio cŵn tywys, ni chaniateir anifeiliaid ar dir y Stadiwm.

Wrth gyrraedd Parc y Scarlets, ymlwybrwch i'r Brif Fynedfa. Rhowch eich enw, enw'ch cwmni a gyda phwy y byddwch yn ymweld. Nodwch eich enw, cwmni, amser cyrraedd ac enw'r person y byddwch yn gweld yn Llyfr yr Ymwelwyr yn y Brif Fynedfa. Caiff y wybodaeth hon ei defnyddio mewn achos o argyfwng.

Wrth adael y safle, all-lofnodwch o'r Llyfr Ymwelwyr.

Yn anffodus, nid ydym yn caniatâu'r defnydd o ganhwyllau o fewn y Stadiwm.

Mae tua 300 o leoedd parcio yn y prif faes. Nodwch fod y maes parcio hwn yn gweithredu ar bolisi cyntaf i'r felin.

Y cyflymder uchaf ar dir y Stadiwm yw 10mya. Gweithredir rheolau Iechyd a Diogelwch a Chôd y Ffordd Fawr. A fyddech mor garedig â sicrhau fod eich cerbyd wedi ei barcio mewn safle addas ac nad yw'n achosi unrhyw rwystr.

Mae gennym 26 lle parcio car ar gyfer ymwelwyr anabl o fewn y prif faes parcio. Mae'r rhain ar gyfer dalwyr bathodyn glas yn unig.

Yn anffodus, ni chaniateir hunanarlwyo o fewn y Stadiwm. Mae amrywiaeth o luniaeth ar gael i'w brynu o Lolfa Strade. Mae Lolfa Strade ar agor Llun - Gwener, 9yb - 4yh.

Nid oes peiriannau arian o fewn y Stadiwm. Y peiriant arian agosaf yw tu allan i archfarchnad Morrisons, tua 10 munud ar droed o'r Brif Fynedfa.

Trefnydd y digwyddiad sydd yn gyfrifol ac yn atebol am yr holl ddifrod i unrhyw ran o eiddo'r Stadiwm yn ystod digwyddiad gan unrhyw westai.

Ni chaniateir gosod unrhyw osodiadau ar unrhyw un o'r ystafelloedd digwyddiadau sydd wedi eu lleoli o fewn ardaloedd mewnol ac allanol y Stadiwm. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o blu-tac.

Teithio o'r Gorllewin

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 48. Trowch i'r dde ac ymunwch â'r A4138 sydd wedi ei nodi ar arwyddion Llanelli. Arhoswch ar yr A4138 am tua 3 milltir nes cyrraedd Premier Inn ar eich chwith. Trowch i'r chwith yn syth wedi'r gwesty ac yna cymerwch yr ail dro ar y gylchfan fach er mwyn cyrraedd Parc y Scarlets.

Teithio o'r Dwyrain

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 48. Trowch i'r chwith ac ymunwch â'r A4138 sydd wedi ei nodi ar arwyddion Llanelli. Arhoswch ar yr A4138 am tua 3 milltir nes cyrraedd Premier Inn ar eich chwith. Trowch i'r chwith yn syth wedi'r gwesty ac yna cymerwch yr ail dro ar y gylchfan fach er mwyn cyrraedd Parc y Scarlets.

Teithio ar Drên

Mae Gorsaf Drên Llanelli tua 2.2 milltir o'r Stadiwm. Ceir gwasanaeth tacsi tu allan i'r Orsaf.

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r camau i'w dilyn mewn achos o argyfwng yn y Stadiwm.

Croesawn bob adborth sy'n gysylltiedig â'ch profiad yn y Stadiwm. Ebostiwch eich adborth at info@parcyscarlets.com.

Mewn achos o anaf neu ddamwain bersonol, gellir derbyn cymorth gan un o staff y Scarlets sydd wedi eu hyfforddi i wneud Cymorth Cyntaf.

Os clywir y larwm dân, ceisiwch bwyllo gan osgoi panig os gwelwch yn dda. Os oes tân, bydd y larwm yn parhau. Diffoddir y larwm ar ôl 60 eiliad os yw'r adeilad yn ddiogel.

Gadewch yr adeilad gan ddefnyddio'r ffordd fyrraf os gwelwch yn dda, a defnyddiwch yr arwyddion Allanfa Dân fel cyfarwyddiadau i gyrraedd y man ymgynnull ym Maes Parcio'r Dwyrain lle caiff eich enw ei wirio yn dilyn y Llyfr Ymwelwyr.

Peidiwch ag ail-ymweld â'r adeilad nes bod eich gwesteiwr neu'r Tîm Argyfwng yn rhoi'r 'ALL CLEAR'.

Mae Scarlets Regional Ltd yn ymwybodol fod alergeddau bwyd yn achosi problemau difrifol i rai gwesteion. Bydd ein staff yn ymdrechu'n ddyfal i ddarparu'r wybodaeth angenrheidiol ichi. Os ydych yn teimlo eich bod mewn peryg, siaradwch â'ch gwesteiwr os gwelwch yn dda.

Ceir WiFi am ddim ar hyd y Stadiwm - Parc y Scarlets Free WiFi. Gellir cael mynediad i'r WiFi trwy 'splash page' lle mae gofyn i ddefnyddwyr gofrestru eu manylion cyn cael mynediad.

Prif Fynediad - 01554 783900

Lolfa Strade - 01554 783949

Swyddog Iechyd a Diogelwch - 01554 783929

Polisi (dim argyfwng) - 101

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (ar gyfer cyngor meddygol am ddim) - 111

Gwasanaeth Tacsi (Eddie's Cabs) - 01554 777222

Dylai'r holl eiddo a ddarganfyddir gael ei roi i'r Stadiwm, lle gellir ei ddychwelyd yn ystod digwyddiad neu tan y daw'r perchennog atom. Os na ddaw unrhyw un i gasglu'r eiddo yn ystod y digwyddiad, bydd yn cael ei gadw yn y Stadiwm. Ar ôl pedair wythnos, os nad yw'r eiddo wedi ei gasglu, mae gan y lleoliad yr hawl i waredu'r eiddo.

Dylai'r holl offer electronig sy'n dod i'r Stadiwm fod wedi cael eu profi, yn ogystal â'r rheiny a ddefnyddir mewn cysylltiad â gweithgareddau adloniant. Mae'n rhaid inni wirio fod pob darn o offer yn cydymffurfio â'r rheolau. Plîs gadewch i bobl wybod am hyn gan gynnwys unrhyw gontractwyr trydydd parti.

Mae'n ofynnol inni gael stiwardiaid diogelwch ar ein safle fel rhan o'n cytundeb trwyddedu gwirodydd. Tasg gynradd stiward yw lleihau'r risg o anafiadau i'r cyhoedd a phersonél y digwyddiad. Bydd y stiwardiaid i'w gweld yn amlwg trwy wisgo siacedi gwelededd uchel, tabardau neu fandiau braich a math o gerdyn adnabod.

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o'r Stadiwm. Os ydych yn dymuno ysmygu, plîs defnyddiwch un o'r cysgodfannau ysmygu dynodedig.

Rydym yn ymdrechu i gynnal tymheredd addas ym mhob un o'n hystafelloedd digwyddiadau. Plîs holwch aelod o staff os hoffech addasu'r tymheredd.

Trefnydd y digwyddiad sydd yn gyfrifol am sicrhau fod pob contractwr trydydd parti yn cydymffurfio â'r rheolau isod.

Mae'r Stadiwm wedi ei lleoli'n agos i dai preswyl ac yn unol â'n Trwydded Safle, mae'n rhaid sicrhau y cedwir sŵn adloniant lefel rhesymol.

Mae'n amod llogi fod cytundebau trydydd parti yn ymweld â'r safle cyn y digwyddiad. Mae gofyn ichi drefnu amser i ddosbarthu offer a'i gasglu.

Mae'n ofynnol i gytundebau trydydd parti gwblhau asesiad risg a chyflwyno dogfennau yswiriant sy'n ymwneud â'r gwasanaeth maent yn ei ddarparu.

Mae'n rhaid i'r holl offer trydanol sydd ar y safle fod wedi cael eu profi yn unol â'r rheoliadau cyfredol. Bydd gwiriadau yn digwydd wrth gyrraedd ac ni fydd unrhyw offer nad sydd â thystysgrif PAT testing cyfredol yn gallu cael ei ddefnyddio ar y safle.

Nid oes gan Barc y Scarlets unrhyw gyfleusterau newid na storio ar gyfer contractwyr trydydd parti. Os oes gennych unrhyw anghenion penodol, cysylltwch ag aelod o staff os gwelwch yn dda. Nid oes hawl gan y staff i dderbyn unrhyw eitemau i'w cadw.

Mae cyfleusterau tai bach wedi eu lleoli ar bob llawr o fewn y Stadiwm. Mae ein tai bach yn cael eu glanhau yn gyson, fodd bynnag, os nad ydych yn hapus gyda'u cyflwr, plîs rhowch wybod i aelod o staff.

Mae anwybyddu'r rheolau hyn yn peryglu diogelwch pawb yn y Stadiwm. Os yw hyn yn digwydd, mae gan bob cyflogwr Scarlets Regional Limited yr hawl i hebrwng troseddwyr oddi ar y safle.

Mae'n hollbwysig i Scarlets Regional Ltd fod gwaith ein cyflogwyr ac ymwelwyr yn digwydd mewn gweithle diogel ac amgylchedd sy'n iach.

Cyfeiriad

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi. Dewch i'n gweld!

Cyfeiriad

Parc y Scarlets, Parc Pemberton
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA14 9UZ

Ffôn

Ffoniwch ni i drafod eich digwyddiad.

Ffôn

Ffoniwch 01554 783900 heddiw!

Ffoniwch Ni Heddiw

Ebost

Cysylltwch â'r tîm heddiw!

Ebost

Ebostiwch info@parcyscarlets.com heddiw!

Anfonwch Ebost

"Hoffwn ddiolch ichi gyd yn y Scarlets a helpodd i wneud ein noson godi arian yn lwyddiant ysgubol. Roedd hi'n noswaith wych a gwnaeth pawb fwynhau'n fawr iawn."

Mike Davies, Cyfarwyddwr HR - Castell Howell

"Rydw i wedi derbyn adborth arbennig gan ein ymwelwyr VIP a llwyddodd Parc y Scarlets i wneud argraff dda iawn arnynt."

James Ross - Talaith Seiri Rhyddion Gorllewin Cymru